Til startsiden Udskriv side Sitemap 

 

Vedtægter pr. 12/6-2014

 

§ 1.

Foreningens navn er Sorø Antenneforening

§ 2.

Foreningens interesseområde er det område inden for Sorø kommune, der forsynes med radio og tv-signaler gennem det af Stofas antenneanlæg som dækker Sorø byområde (herefter kaldt antenneanlægget).

§ 3.

Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesser i alle forhold vedrørende antenneanlægget i Sorø, hermed forstås den tekniske kvalitet, samt de programmer der sendes gennem anlægget.

§ 4.

Enhver, der er tilsluttet antenneanlægget, enten som almindelig bruger eller i form af kollektiv tilslutning, er forpligtet til at være medlem af foreningen, jfr. Sorø byråds beslutning af 20.november 1991.

Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent til Sorø Antenneforening

Såfremt et medlem ikke efter skriftligt påkrav med 8 dages varsel indbetaler en det pågældende medlem hvilende forpligtelse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og iværksætte, at medlemmets tilslutning til antenneanlægget afbrydes

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i 1. kvartal og indkaldes ved lokal annoncering med mindst 14 ugers varsel.

Generalforsamlingen afholdes indenfor antenneanlæggets dækningsområde, og dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:


1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden for generalforsamlingen
3. Valg af mindst to stemmetællere
4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegnelse og godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Budget. Fremlæggelse og vedtagelse.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Evt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel og skal indkaldes af bestyrelsen efter en af denne fremsat begæring med angiven dagsorden fra 5 % af medlemmerne senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 6.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer, der har betalt det sidste før generalforsamlingen opkrævede kontingent, kan afgive stemme på generalforsamlingen, og skal på anfordring kunne fremvise dokumentation herfor. Medlemmer, der bor i almennyttigt boligbyggeri m.v. er dog alene forpligtet til at dokumentere deres adresse, hvis disses abonnementsafgift betales kollektivt af boligforeningen.

Hvert medlem har således én stemme.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

Stemme kan afgives ved fuldmagt. Dog kan ingen afgive flere end 2 stemmer

§ 7.


Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer som vælges for en to årig periode. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og evt. andre poster. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed..

Mellem bestyrelsesmøderne tegnes foreningen af formanden. Ved dennes forfald af næstformanden. Dog tegnes foreningen ved optagelse af lån, afgivelse af anden sikkerhedsstillelse eller beslutning af større udgifter af bestyrelsen.

Før foreningen iværksætter undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til programvalg eller indstillinger i øvrigt over for Stofa A/S, er bestyrelsen forpligtet til at indhente oplysninger om de økonomiske konsekvenser af påtænkte forslag eller indstillinger. Bestyrelsen er endvidere ved fremsættelse af forslag til programvalg eller andre indstillinger til Stofa A/S forpligtet til at redegøre for det foreliggende beslutningsgrundlag.

Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent.

§ 8.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent meddeles Stofa A/S, der herefter opkræver kontingentet sammen med det kommende års abonnementsafgift

§ 9.

Foreningens regnskab udarbejdes og revideres af et af bestyrelsen valgt revisionsinstitut. Revisionsinstituttet skal som minimum tegnes af en Registreret revisor.

§ 10.

Foreningen er forpligtet til at give Stofa A/S meddelelse om generalforsamlingsbeslutninger og valg i foreningen. I øvrigt reguleres foreningens forhold til Stofa A/S af den til enhver tid gældende lovgivning om programvalg og brugerindflydelse og gældende aftaler mellem Sorø Kommune og Stofa A/S.

§ 11.

Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens likvider og aktiver tilfalde almennyttige formål, som bestemmes på en generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23. januar 1992 med ændringer på

generalforsamlingerne 30.maj 1995, 24. april 1997, 2. juni 1999, 13. maj 2003, 12. maj

2004, 28. april 2005, 7. juni 2006, 3. juni 2008, 9. juni 2010, 10. maj 2012 og den 12. juni 2014.

 

 Vedtaegter2012.pdf

 

 

 


 


Sorø Antenneforening | 4180 Sorø | E-mail: